Zasady uczestnictwa w Inicjatywie Nasza Niepodległa

  1. Przedsięwzięcia (programy/projekty/wydarzenia) zgłaszane do Inicjatywy Nasza Niepodległa wpisują się w obywatelskie obchody Stulecia Niepodległości Polski.
  2. Przedsięwzięcia mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne osoby prawne, za wyjątkiem partii politycznych oraz instytucji powołanych przez partie polityczne.
  3. Tematyka i sposób realizacji zgłaszanych przedsięwzięć nie może nikogo dyskryminować ze względu na jakąkolwiek przyczynę.
  4. Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie naszaniepodlegla.pl/dodaj-projekt/ nie później niż dwa tygodnie przed realizacją przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Zasad zgłaszania przedsięwzięć do Inicjatywy Nasza Niepodległa.
  5. Decyzję o włączeniu zgłaszanego przedsięwzięcia do Inicjatywy Nasza Niepodległa podejmuje Sekretariat Inicjatywy.
  6. Zgłaszający przedsięwzięcie zamieszcza informację: „Program/Projekt/Wydarzenie jest realizowany w ramach Inicjatywy Nasza Niepodległa, społecznych obchodów Stulecia Niepodległości” oraz logo Inicjatywy na swojej stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem. Logotyp Inicjatywy można pobrać ze strony naszaniepodlegla.pl/kontakt/do-pobrania
  7. Informacja o przedsięwzięciu zostanie wpisana do kalendarza obchodów, zamieszczona na stronie internetowej naszaniepodlegla.pl oraz w mediach społecznościowych Inicjatywy Nasza Niepodległa.
  8. Sekretariat Inicjatywy nie ponosi odpowiedzialności za działania osób realizujących zgłoszone przedsięwzięcia.
  9. Przesłanie materiału zdjęciowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie www i w mediach społecznościowych Inicjatywy. Zgłaszający oświadcza, że bierze odpowiedzialność za uregulowanie kwestii praw autorskich przesłanych materiałów.
  10. Sekretariat Inicjatywy nie udziela dotacji na realizację zgłaszanych przedsięwzięć.

PARTNERZY